styl projevů

 

STYL MLUVENÝCH PROJEVŮ

1. přímý kontakt   x  nepřímý ( TV, R, gramof.nahrávka )

2. připravený, nepřipravený ( v hlavě, na papíře )

3. bezprostřední styk s posluchači (působit, přesvědčovat…)   

    posluchač může i reagovat

4. jazykové prostředky (spis.výrazy. nespisovné – slang,

    profes.mluva, nářečí..)

    stavba vět - méně promyšlená, jednoduché věty, opakování

    slov (myšlenek, citově zabarvené výrazy, odbočovat

    a vysvětlovat )

5. zvuková podoba

6. mimojazykové prostředky ( gesta, mimika, kývání hlavou,

   postoj mluvčího )

7. nelze vracet – posluchač nemůže znovu vracet k informacím

 

STYL PÍSEMNÝCH PROJEVŮ

1. nepřímý kontakt

2. připravený ( na papíře )

3. nepřímý styk s čtenáři ( působit, přesvědčovat…)

    čtenář nemůže reagovat

4. jazykové prostředky ( spisovné, nespisovné – svůj účel

   /umělecký styl; neutrální výrazy, terminologie,

    automatizované výrazy/publicistika

    stavba vět – promyšlená, složitější souvětí; členění textu

    odstavce, odkazy, graf.úprava )  

5. grafická podoba

6. mimojazykové prostředky – 0, ale vyjádřit lze lexikálně

    ( rychle vyhrkl, svraštil čelo, protáhl obličej )

7. lze vracet – čtenář se může znovu vracet i na začátek textu